Tester instalacji samochodowej 12 V
numer katalogowy: IMP-0048

 

zastosowanie:

 • wykrycie przerwy w przewodzie.
 • ustalenie w której wiązce znajduje się sprawdzany przewód.

 

Wprowadzenie do opisu użytkowania

WPROWADZENIE

Ten instrument jest zaprojektowany do wskazania i prześledzenia biegu drutów lub kabli bez zniszczenia izolacji. Może też być stosowany do sprawdzania zaistnienia zwarcia lub otwartego obwodu itd. Instrument składa się z Nadajnika i Odbiornika.

OSTRZEŻENIE

 • Tylko do użycia z prądem stałym, nigdy nie podłączać do obwodu przekraczającego napięcie 42 volt prądu stałego.
 • Nie stosować z napięciem prądu zmiennego.
 • Nie stosować przy jakimkolwiek obwodzie bezpośrednio lub pośrednio połączonym z liniami prądu zmiennego lub jakimkolwiek innym źródłem prądu zmiennego.
 • Nie stosować z jakimkolwiek komponentem lub obwodami systemu zapłonu..
 • Przed zastosowaniem tego instrumentu należy sprawdzić wiązki przewodów elektrycznych pojazdu i odłączyć te części systemu które mogą być czułe na pulsacje napięcia i prądu, jak na przykład poduszki powietrzne, elektroniczne moduły kontrolek, itd.
 • Po dokładnym sprawdzeniu pojazdu, należy upewnić się, że wszystkie rozłączone połączenia zostały przywrócone.
 • Zawsze należy przestrzegać instrukcji i procedur wskazanych w książce obsługi pojazdu, przed podejmowaniem próby rozłączenia jakiejkolwiek części lub podzespołu obwodów elektrycznych..

Wykraczanie poza zakres opisany powyżej przy stosowaniu tego instrumentu lub nie przestrzeganie ostrzeżeń wymienionych powyżej może narazić na uraz ciała lub uszkodzenie instrumentu jak i części i obwodów testowanego pojazdu.

JAK UŻYWAĆ SONDĘ

Sonda odbiornika jest skonstruowana ze skręconej stali i może być zakrzywiana w celu dosięgnięcia drutów w ciasnych lub trudno dostępnych miejscach. W zależności od charakterystyki obwodu i wrażliwości ustawień sonda odbierze sygnał od drutu w różnych pozycjach. Jednakże, dla jak najlepszego zakresu, końcówka sondy odbiornika (czarna nakładka) powinna być w pozycji pionowej (pod kontem 90 stopni) do tropionego drutu i pod lub ponad nim.

 

USTAWIANIE POZIOMU CZUŁOŚCI CZUJNIKA

W celu włączenia Odbiornika lub zwiększenia czułości należy kręcić pokrętłem zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara.
W celu wyłączenia Odbiornika lub zmniejszenia czułości należy kręcić pokrętłem przeciwnie do kierunku wskazówek zegara

 

TROPIENIE DRUTÓW

Uwaga: Należy zawsze przestrzegać ograniczeń i wskazówek bezpieczeństwa.

 • Ustawić przełącznik Nadajnika w pozycji "TONE" [ton], podświetla się czerwony wyświetlacz Nadajnika. Jeżeli nie podświetla się czerwony wyświetlacz należy sprawdzić baterię.
 • Włączyć Odbiornik, ustawić pokrętło w środkowej pozycji. Nacisnąć i trzymać przycisk "TEST", w międzyczasie przesunąć czujnik blisko końcówki testującej Nadajnika. Odbiornik odbiera sygnał i wydaje słyszalny dźwięk. Jeżeli tak, to oznacza, że jednostka dobrze funkcjonuje.
 • Przyłączyć czarną końcówkę testującą do plusowego dopływu do obwodu (lub do minusowego dopływu podłączonego do podwozia). Przyłączyć czerwoną końcówkę testującą do tropionego drutu. Wygodnym miejscem może być gniazdko bezpiecznika (w miejsce przepalonego bezpiecznika), łącznik itp.
 • Ustawić pokrętło na pozycji środkowej. Nacisnąć i trzymać przycisk "TEST", w międzyczasie przesunąć czujnik blisko tropionego drutu. Czujnik Odbiornika powinien być w pozycji pionowej (pod kątem 90 stopni) do tropionego drutu i nad lub pod nim.
 • Odbiornik wydaje słyszalny dźwięk. Tropić drut poprzez śledzenie sygnału dźwiękowego z Odbiornika. Jeżeli odsunie się sondę od drutu, sygnał dźwiękowy zmniejszy się i zniknie.
 • Jeżeli Odbiornik odbiera sygnał z trudem lub wcale, należy podwyższyć stopień czujności i spróbować ponownie. W miejscu najbardziej podejrzanym sprawdzić dwa razy.

Patrz: Rys. 2, 3.

 • Kiedy zakończy się tropienie, należy rozłączyć połączenia końcówki testującej, ustawić przełącznik przy Nadajniku w pozycji "OFF" [wyłączone]. Zwolnić przycisk test.

 

SZUKANIE PUNKTU ZWARCIA

Uwaga: Zawsze należy przestrzegać ograniczeń i wskazówek bezpieczeństwa.

 • Odłączyć zasilanie do drutu, który ma być sprawdzany i usunąć wszystkie obciążenia z tego drutu (np. usunąć lampę z drutu).
 • Ustawić przełącznik Nadajnika na pozycję "CONT". Połączyć końcówki testujące do paru z tych drutów, które mają być sprawdzane.
 • Kiedy opór jest mniejszy niż 10k ohm, zapali się zielone podświetlenie wyświetlacza. Przy usunięciu wszystkich obciążeń, zapalenie się zielonego podświetlenia wyświetlacza pokazuje, że para drutów jest w zwarciu.

 

ZNALEZIENIE OTWARTEGO OBWODU

Uwaga: Zawsze należy przestrzegać ograniczeń i wskazówek bezpieczeństwa

 • Ustawić przełącznik NADAJNIKA na pozycję "TONE" [ton], zapala się czerwone podświetlenie wyświetlacza. Jeżeli czerwone podświetlenie nie zapala się należy sprawdzić baterię.
 • Włączyć odbiornik, ustawić pokrętło w środkowej pozycji. Nacisnąć i trzymać przycisk "TEST", a w międzyczasie przesunąć czujnik blisko do końcówki testującej Nadajnika. Odbiornik odbiera sygnał i wydaje sygnał dźwiękowy. Jeżeli tak jest, to jednostka funkcjonuje poprawnie.
 • Połączyć czarną końcówkę testową do plusowego źródła dla obwodu (lub do minusowego dla pojazdów z plusowym zasilaniem podłączonym do podwozia). Podłączyć czerwoną końcówkę testującą do drutu, który ma być sprawdzany. Wygodnym miejscem może być gniazdko bezpiecznika (w miejsce przepalonego bezpiecznika), łącznik, itp.
 • Włączyć Odbiornik, ustawić pokrętło w środkowej pozycji. Nacisnąć i trzymać przycisk "TEST" i powoli przesuwać czujnik wzdłuż drutu upewniając się, że czujnik jest prostopadle do i powyżej lub poniżej drutu, który jest sprawdzany oraz jak najbliżej tego drutu.
 • Przesuwać czujnik wzdłuż drutu lub sprawdzać go w różnych punktach, zaczynając od Nadajnika i przesuwając się do punktu obciążenia (dodatkowe urządzenie, światło, itd.) obserwując pozycję czujnika jak wskazano powyżej.
 • Kontynuować procedurę podczas kiedy sygnał dźwiękowy wskazuje integralność obwodu, jeżeli sygnał dźwiękowy ustaje oznacza to, że sonda przeszła poza otwarty, przerwany lub uszkodzony obwód. Patrz Rysunek 3..
 • Jeżeli Odbiornik odbiera sygnał z trudem lub wcale, należy podwyższyć stopień czujności i spróbować ponownie.
 • Kiedy zakończy się tropienie, należy rozłączyć połączenia końcówki testującej, ustawić przełącznik na Nadajniku w pozycji "OFF" [wyłączone]. Zwolnić przycisk test.
 • Sprawdzić ponownie przykładając sondę przed i za punktem podejrzanym o awarię. Jeżeli punkt otwartego obwodu zostanie wykryty, sygnał dźwiękowy wykaże integralność obwodu po jednej stronie, a po drugiej nie. W punkcie gdzie sygnał dźwiękowy ustaje znajduje się punkt otwarcia obwodu.
 • Kiedy zakończy się tropienie, należy rozłączyć połączenia końcówki testującej, ustawić przełącznik na Nadajniku w pozycji "OFF" [wyłączone]. Zwolnić przycisk test.

 

Uwaga: Zawsze należy przestrzegać ograniczeń i wskazówek bezpieczeństwa

 • Ustawić przełącznik NADAJNIKA na pozycję "TONE" [ton], zapala się czerwone podświetlenie wyświetlacza. Jeżeli czerwone podświetlenie nie zapala się należy sprawdzić baterię.
 • Włączyć odbiornik, ustawić pokrętło w środkowej pozycji. Nacisnąć i trzymać przycisk "TEST", a w międzyczasie przesunąć czujnik blisko do końcówki testującej Nadajnika. Odbiornik odbiera sygnał i wydaje sygnał dźwiękowy. Jeżeli tak jest, to jednostka funkcjonuje.
 • Połączyć czarną końcówkę testową do plusowego źródła dla obwodu (lub do minusowego dla pojazdów z plusowym zasilaniem podłączonym do podwozia). Podłączyć czerwoną końcówkę testującą do drutu, który ma być sprawdzany. Wygodnym miejscem może być gniazdko bezpiecznika (w miejsce przepalonego bezpiecznika), łącznik, itp.
 • Przesuwać sondę wzdłuż podejrzanych drutów aż sygnał dźwiękowy jest najsilniejszy, drut który powoduje najgłośniejszy sygnał wychodzący z Odbiornika jest tym poszukiwanym drutem. W przypadku razem ułożonych drutów (wiązek, przewodu, itp.) ich rozdzielenie może okazać się konieczne kiedy, szuka się pojedynczego drutu.
 • Po zakończeniu identyfikacji, należy rozłączyć połączenia końcówki testującej, ustawić przełącznik na Nadajniku w pozycji "OFF" [wyłączone]. Zwolnić przycisk "TEST".

 

WYMIANA BATERII

1. Wymiana baterii w nadajniku:

Usunąć śrubkę z tyłu opakowania, usunąć tylną pokrywę, wymienić baterię na nową: 9V(6F22). Włożyć z powrotem tylną pokrywę i wkręcić śrubkę.

2. Wymiana baterii w Odbiorniku:

Usunąć śrubkę z tyłu opakowania, usunąć tylną pokrywę, wymienić baterię na nową: 9V(6F22). Włożyć z powrotem tylną pokrywę i wkręcić śrubkę

 

Powrót